Tomas Bonfiglio

/

Faiss-CPU vs KMeans + Dockerfile