Carlos Mendez

[STATA] Dynamic panel data (xtabond2)